Listen

Latest News

Llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l'assoliment del nivell B2 d'anglès del MECR

(Available only in default language)

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears publica l'ACORD EXECUTIU del dia 4 de febrer de 2014 pel qual es modifica l’Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.


En virtut de les competències que l’article 4.1 de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, atorga al Consell de Direcció de la UIB, aquest òrgan, a la sessió del dia d’avui i fent ús de les atribucions previstes per l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, i aprovar una llista nova, que s’adjunta com a annex al present acord.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Quadre d’equivalències d’anglès nivell B2 (MECR)

Institució emissora del títol

Títol equivalent al nivell B2

Escola Oficial d’Idiomes

Pla nou: nivell Avançat 1 o superior

Pla antic: 4t curs o superior

Cambridge ESOL

FCE (First Certificate Examination) o superiors: CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

IELTS (International English Language Testing System), amb la qualificació 6 o superior

BEC (Business English Certificate), nivell V (Vantage) o superior H (Higher)

APTIS (four skills), nivell B2 o superior

Trinity College London

ISE II (Integrated Skills in English) o superior

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

iBT (Internet Based Text), amb la qualificació 87-109 o superior

Pearson plc

PTE General (Pearson Test of English General, abans London Tests of English), Level 3 o superior

CertiUni

BULATS (Business Language Testing System)
comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita– amb la puntuació 60-74 o superior

Nota: Caducitat dels certificats. El nivell acreditat per l’alumne no tindrà caducitat, excepte en els casos en què el mateix certificat ho especifiqui.

Publication date: 24/02/2014